From: 
UK
To: 
PS

Opomba: Niso vse forex strategije prihajajo z mq4/ex4 datoteke. Za hitro ukrepanje borze borzni člani vse tehnične napake in težave z BTS sporočajo prek telefona. 3) Kolikor borzni član naročila iz drugega odstavka tega člena ne bi odstranil, lahko borza to naročilo sama zadrži oziroma odstrani ali pa trgovanje s tem vrednostnim papirjem začasno zadrži. 6) Borza lahko izvede ustavitev trgovanja z vrednostnem papirjem z zadržanjem ali zaustavitvijo. 4) Ne glede na določbo tretjega odstavka tega člena lahko borza v primeru izrednih dogodkov preveri izpolnjevanje kriterijev iz drugega odstavka tega člena in s sklepom odloči o premestitvi, s katerim določi tudi datum, ko se premestitev izvede. Z navodili se lahko določijo tudi drugi tečaji in opredelita njihovo izračunavanje ter uporaba. 4) Ne glede na drugi in tretji odstavek tega člena lahko borza, Bančna trgovina na forexu v primeru da pogoj glede izdaje delnic v nematerializirani obliki še ni izpolnjen, na podlagi vložene zahteve za uvrstitev, odloča o uvrstitvi že pred njihovo izdajo v nematerializirani obliki, ter sprejme odločbo o uvrstitvi z odložnim pogojem.3) Drugi odstavek tega člena se uporablja tudi v primeru iz 2. točke tretjega odstavka 198. člena. 4) Kupec obveznic oziroma drugih dolžniških vrednostnih papirjev, razen naložbenih certifikatov in nakupnih bonov, je dolžan poleg kupnine iz tretjega odstavka tega člena plačati tudi natečene, toda še nezapadle obresti v skladu s pravili poravnalnega sistema. 3) Tečaj obveznic in drugih dolžniških vrednostnih papirjev, razen tečaja naložbenih certifikatov in nakupnih bonov, je izražen v odstotkih od nominalne vrednosti ali v odstotkih od še neizplačane glavnice (anuitetne obveznice) brez pripisanih obresti. 2) Ukrepe, ki so predpisani v prvem odstavku tega člena, borza uresničujejo za vse vrste vrednostnih papirjev, uvrščene v trgovanje na borznem trgu, razen v primeru, kadar posamezni ukrep zaradi lastnosti in pravne narave posameznega vrednostnega papirja ni primeren oziroma ni smiseln. 5) Če so bile delnice uvrščene v trgovanje na borznem trgu na zahtevo osebe brez soglasja izdajatelja, ob pogoju iz 3. točke prvega odstavka 78. člena Pravil, za izdajatelja v razmerju do borze ne nastanejo obveznosti iz prvega do četrtega odstavka tega člena Pravil. 3) Borza na svojih javnih spletnih straneh objavi tudi informacije o razvrstitvi in premestitvi vrednostnih papirjev na borznem trgu na smiselno enak način kot informacije iz drugega odstavka tega člena.1) Pri umiku delnic iz trgovanja na borznem trgu se poleg določb, določenih v tem poglavju Pravil, uporabljajo tudi določbe postopka odločanja borze v posamičnih zadevah, določenem v 8.1. poglavju Pravil. 3) Hkrati z objavo letnega poročila javna družba na način iz prvega odstavka tega člena objavi tudi revizorjevo poročilo, ki ga je podpisal revizor, odgovoren za revidiranje letnega poročila družbe. 4) Vsebino izjav iz 4. točke ter podrobnejše kriterije iz 3. in 5. točke prvega odstavka tega člena se določi z navodili. 5) Podrobnejši način poziva borze iz drugega odstavka tega člena in primerov, ko borza pozove stranko, da se izjavi, se predpiše z navodili. 3) Zahteva iz prvega odstavka tega člena se vloži na obrazcu, ki ga se predpiše z navodili. 6) Investicijsko podjetje tretje države, ki je pridobilo dovoljenje za ustanovitev podružnice, lahko v Republiki Sloveniji prek podružnice opravlja tiste investicijske storitve in posle, katerih opis je priložilo zahtevi iz drugega odstavka tega člena.10) Ne glede na druge določbe tega zakona se za podružnico investicijskega podjetja tretje države ne morejo uporabljati ugodnejši pogoji kot za investicijska podjetja s sedežem v državi članici. 2. družbe tretje države, ki izpolnjujejo zahteve iz četrtega odstavka tega člena. 2) Vročanje pisanj iz tega poglavja se opravi s priporočeno pošiljko s povratnico. 4) Odredbe iz 428. člena tega zakona postanejo izvršljive z njihovo pravnomočnostjo. 5) Odredbe, pri katerih ugovor ne zadrži izvršitve, postanejo izvršljive z njihovo vročitvijo stranki. Članu borze se na njegovo zahtevo dodelijo sistemski identifikacijski elementi, ki njegovemu informacijskemu sistemu omogočajo enolično identifikacijo pri dostopu do trgovalnega sistema, izvajanje operacij v trgovalnem sistemu in dostopu do podatkov, do katerih ima član pravico dostopa. 5) Podrobnejše izvajanje podaljšanih prekinitvenih avkcij in operativnih postopkov borze se predpiše z navodili. 5) Podrobnejši postopek razvrstitve delnic se predpiše z navodili. 9) Način objave, Forex avtomobilski trgovec - https://si.system-forex.com uporaba in podrobnejše značilnosti tržnega tečaja se predpišejo z navodili. V primeru ko z vročitvijo ni mogoče odlašati zaradi zagotovitve poštenega in urejenega trgovanja na borznem trgu, se šteje, da je pisanje vročeno, ko je posredovano preko faksa ali elektronske pošte, na način, kot je določen z navodili. 3) Če oseba, ki je zahtevala uvrstitev, ne izpolni svojih obveznosti skladno s prvim odstavkom tega člena in se zato trgovanje s temi delnicami ne začne v roku treh (3) mesecev od vročitve odločbe o uvrstitvi delnic v trgovanje na borznem trgu, lahko borza umakne delnice iz trgovanja na borznem trgu v skladu s 3.6. poglavjem Pravil.

If you beloved this article and you simply would like to get more info regarding Forex trgovanje z valutami - https://si.system-forex.com i implore you to visit our own web site.